Algemene Ledenvergadering: 13 Dec. 2018 – 20.00 uur

Het bestuur nodigt u, leden en ouders/verzorgers van jeugdleden, uit voor de Algemene Ledenvergadering te houden op Donderdag 13 december 2018 om 20:00 uur in de kantine van ons clubgebouw.

Agenda Algemene Ledenvergadering

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Ingekomen stukken

4. Notulen ALV 30-11-2017

5. Jaarverslag secretaris

6. Financiën:

a – Jaarcijfers 2017-2018
b – Verslag controle jaarstukken
c – Begroting 2018-2019

7. Verkiezing Kascommissie

8. Samenstelling bestuur

Hans Fisser, bestuurslid namens de jeugdcommissie is aan het eind van het seizoen 2017-2018 afgetreden. Het huidige bestuur bestaat nu uit vier personen, een uitbreiding met minimaal één persoon is wenselijk. Daarom vraagt het bestuur leden zich kandidaat te stellen voor bestuurslid.

9. Rondvraag

10. Sluiting

De jaarcijfers en de notulen en verslagen worden ter vergadering rondgedeeld. Zij die deze stukken eerder in willen zien kunnen een exemplaar opvragen bij Liesbeth Stricker,

Tel: 020-6154557
Liesbeth.stricker@planet.nl